Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Hurbanova Ves.

Späť na aktuálne vývesky

Výsledky komunálnych volieb 2018

Meno a priezvisko Počet hlasov Starosta obce Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 144 Poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Peter Pospíšil 124 Radoslav Juríček 114 Branislav Skalský 98 Tomáš Skalský 80 Ervín Kolárik 74 Náhradníci Mgr. Miriam Mešková 58 Ing. Karel Kirsch 31

Vyvesené 10.11.2018

Zverejnenie úväzku a platu starostu pre voľby 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schválilo dňa 16.07.2018 nasledovné uznesenie: UZNESENIE Č. 4 (4/0/0) (za/proti/zdržal sa) Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 366/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje , že vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce vykonávať funkciu na čiastočný… Čítať viac

Vyvesené 10.11.2018

Zverejnenie počtu poslancov a volebných okrskov pre voľby 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schválilo dňa 16.07.2018 nasledovné uznesenie: UZNESENIE Č. 3 (4/0/0) (za/proti/zdržal sa) Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi podľa §9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje, že Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi bude mať vo volebnom období 2018 až 2022 celkom 5… Čítať viac

Vyvesené 10.11.2018

Oznámenie o úspešnej realizácii projektu 072BA130005

Obec Hurbanova Ves úspešne zrealizovala projekt 072BA130005  „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hurbanova Ves“ financovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Začiatok projektu: 17.4.2018Začiatok realizácie prác: 23.4.2018Dokončenie prác: 5.6.2018Prevzatie prác a ukončenie projektu: 12.6.2018

Vyvesené 18.6.2018

Zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu

V súvislosti s druhou aktualizáciu národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (národný zoznam) Vám oznamujeme zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu s prílohami, ktorými sú mapa lokality a zoznam parciel registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností.Súčasne zverejňujeme aj pozvánku k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3… Čítať viac

Vyvesené 28.4.2017

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu – BSK

Informujeme občanov o prebiehajúcom posudzovaní vplyvov strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“, ktorý sa dotýka aj územia obce Hurbanova Ves. List Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Podrobnosti nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj

Vyvesené 21.4.2017

Opatrenia CO 2016

Opatrenia civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení pre obec Hurbanova Ves Z dôvodu opakovaného doručovania listových zásielok s nebezpečným materiálom s prihliadnutím na jeho špecifické vlastnosti, v súvislosti s realizáciou opatrení ochrany zdravia pri práci, ktoré sú v súlade zo zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a… Čítať viac

Vyvesené 4.12.2016

Názvy ulíc 2. verzia

Vážení občania, Predkladáme na verejnú diskusiu 2. nezáväzný pracovný návrh pomenovania ulíc v obci so zapracovanými pripomienkami…Vaše návrhy očakávame s uvedením mena a priezviska na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi do 10.11.2017.

Vyvesené 8.11.2016