Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Hurbanova Ves.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Slovak Lines prevádzkový režim spojov

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a obnovenia školského vyučovania prezenčnou formou, boli vykonané zmeny cestovných poriadkov. Zmena sa týka prevádzkovania spojov v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania od 26.04.2021 (pondelok). Aktualizované cestovné poriadky: Senec – ŠamorínBratislava – Hurbanova Ves

Zverejnené 22.4.2021

Slovak Lines zmena CP Senec – Šamorín

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že mení cestovný poriadok s platnosťou od 19.04.2021, spoje budú premávať v pôvodnom režime. Aktualizovaný cestovný poriadok: 

Zverejnené 16.4.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Sčítanie obyvateľov prebieha elektronicky od 15.2. do 31.3.2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť… Čítať viac

Zverejnené 26.2.2021

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Hurbanova Ves v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020.… Čítať viac

Zverejnené 26.2.2021

Oznámenie 20201201

Váš list značky/z                            Naša značka 1798/2020                             Vybavuje Ing. Petrák                           Dátum 07.12.2020 Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanieObec Hurbanova Ves ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy… Čítať viac

Zverejnené 7.12.2020

Testovanie COVID-19

Vážení občania, nikto s trvalým alebo prechodným pobytom v obci sa nemusel nahlasovať na testovanie. Keďže tu bývajú ľudia, ktorí tu nemajú v obci nahlásený pobyt, požiadali sme ich, aby sa nahlásili, aby sme orientačne vedeli naplánovať kapacity a priebeh testovania a aby sme mohli vyhovieť všetkým, ktorí majú o testovanie záujem. Kto neviete aké… Čítať viac

Zverejnené 30.10.2020

Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ves.Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanoveniami §§16-25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a… Čítať viac

Zverejnené 16.6.2020

VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV

V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní.V Hurbanovej Vsi 20.4.2020 Vec Zadanie zákazky Odvodnenie kalov z ČOV, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Hurbanova Ves ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7… Čítať viac

Zverejnené 20.4.2020