Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Hurbanova Ves ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že dňom 28.9.2021 začína v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona

prerokovanie návrhu Územného plánu obce Hurbanova Ves – Zmeny a doplnky č. 2

Územný plán obce Hurbanova Ves – Zmeny a doplnky č. 2 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Hurbanova Ves a je taktiež zverejnený na internetovej stránke www.triplan.sk v časti aktuálne projekty.

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Územného plánu obce Hurbanova Ves – Zmeny a doplnky č. 2 svoje pripomienky. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne, najneskôr do 8.12.2021 na Obecný úrad Hurbanova Ves.