Preskočiť na obsah

Dane a poplatky

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Názov dane alebo poplatkuSumaTermín splatnostiRozhodnutie
Daň za psa12,00
€/pes
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutiaVZN 3/2019
Daň z nehnuteľnosti:
– orná pôda39,80080
€/ha
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
– trvalé trávnaté porasty12,47480
€/ha
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
– orná pôda v zastavanom území obce0,00956
€/m2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
– záhrady0,01980 €/m2do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
-zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov0,01980
€/m2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
– stavebné pozemky0,19905
€/m2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
– stavby0,35
€/m2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
– stavby, zvýšenie za každé podlažie0,15
€/m2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
– byty a nebytové priestory0,35
€/m2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
nad 100 € dve rovnaké splátky;
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.8.
VZN 2/2015
Daň za užívanie verejného priestranstva0,30
€/m2
a deň
do 14 dní od vyrubeniaVZN 3/2008
Poplatok za odpady0,10
€/osoba
a deň
dve rovnaké splátky
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a do 31.7.
VZN 3/2015
VZN 1/2018
VZN 1/2020
Poplatok za rozvoj30,00
€/m2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutiaVZN 1/2019
Vodné0,62
€/m3
podľa termínu splatnosti faktúryÚRSO
Stočné0,80

€/m3
podľa termínu splatnosti faktúryÚRSO

Ďalšie informácie sa dozviete v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach obce.
Dane a poplatky môžete uhradiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Hurbanovej Vsi,
alebo na účet obce IBAN: SK58 3100 0000 0041 1012 5718, SWIFT: LUBASKBX
(nezabudnite uviesť variabilný symbol = číslo platobného výmeru).

Obec poskytuje obyvateľom prihláseným na trvalý pobyt príspevok na bývanie.