Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj nachádzajúce sa v katastrálnom území Hurbanova Ves do národného zoznamu území európskeho významu

Prílohy

Popis

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
od 1.11.2022 do 31.12.2022
So spracovaným materiálom sa môžte oboznámiť na web stránke Úradu BSK: https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/uzemne-planovanie-a-gis/aktualne-obstaravane-materialy/