Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Hurbanova Ves.

Späť na aktuálne vývesky

Zverejnenie úväzku starostu a počtu volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 23.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schválilo dňa 21.06.2021 nasledovné uznesenie:Uznesenie č. 5 (5/0/0) (ZA/PROTI/ZDRŽAL SA) Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi sa uznieslo na vytvorení 1 volebného okrsku pre celé územie obce vo voľbách do samosprávy obcí dňa 23.10.2021 Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o… Čítať viac

Vyvesené 29.6.2021 - 23.10.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je realizované z úrovne Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s  § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s platnosťou od 17. 06. 2021 od 12.… Čítať viac

Vyvesené 18.6.2021

Slovak Lines prevádzkový režim spojov

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a obnovenia školského vyučovania prezenčnou formou, boli vykonané zmeny cestovných poriadkov. Zmena sa týka prevádzkovania spojov v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania od 26.04.2021 (pondelok). Aktualizované cestovné poriadky: Senec – ŠamorínBratislava – Hurbanova Ves

Vyvesené 22.4.2021

Slovak Lines zmena CP Senec – Šamorín

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že mení cestovný poriadok s platnosťou od 19.04.2021, spoje budú premávať v pôvodnom režime. Aktualizovaný cestovný poriadok: 

Vyvesené 16.4.2021

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Hurbanova Ves v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020.… Čítať viac

Vyvesené 26.2.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Sčítanie obyvateľov prebieha elektronicky od 15.2. do 31.3.2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť… Čítať viac

Vyvesené 26.2.2021

Oznámenie 20201201

Váš list značky/z                            Naša značka 1798/2020                             Vybavuje Ing. Petrák                           Dátum 07.12.2020 Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanieObec Hurbanova Ves ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy… Čítať viac

Vyvesené 7.12.2020

Testovanie COVID-19

Vážení občania, nikto s trvalým alebo prechodným pobytom v obci sa nemusel nahlasovať na testovanie. Keďže tu bývajú ľudia, ktorí tu nemajú v obci nahlásený pobyt, požiadali sme ich, aby sa nahlásili, aby sme orientačne vedeli naplánovať kapacity a priebeh testovania a aby sme mohli vyhovieť všetkým, ktorí majú o testovanie záujem. Kto neviete aké… Čítať viac

Vyvesené 30.10.2020