Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Hurbanova Ves.

Späť na aktuálne vývesky

Zverejnenie úväzku starostu a počtu volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 23.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schválilo dňa 21.06.2021 nasledovné uznesenie:Uznesenie č. 5 (5/0/0) (ZA/PROTI/ZDRŽAL SA) Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi sa uznieslo na vytvorení 1 volebného okrsku pre celé územie obce vo voľbách do samosprávy obcí dňa 23.10.2021 Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o… Čítať viac

Vyvesené 29.6.2021 - 23.10.2021