Preskočiť na obsah

Voda a kanalizácia

Voda

Cena vodného od 1.4.2023:
0,77 € (vrátane DPH)

Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Technické podmienky pripojenia

Rozbor pitnej vody

Vysvetlivky k rozborom pitnej vody

Kanalizácia

Cena stočného od 1.4.2023:
1,56 € (vrátane DPH)

Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Technické podmienky pripojenia

Prospekt tlakovej kanalizácie

Pokyny pre užívanie a prevádzku tlakovej kanalizácie

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody za rok 2016

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody za rok 2017

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody za rok 2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody za rok 2019

Všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

Hlásenie zmeny odberateľa

EeaGrants - Hlavička
Výstavba kanalizácie bola spolufinancovaná z Finančného mechanizmu EHP,
Nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky