Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ:Obec Hurbanova Ves
Sídlo:Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves
Štatutárny zástupca:
IČO:00305995
DIČ:2021006669

Obec Hurbanova Ves je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Aktuálne prebiehajúce zadávanie verejných zákaziek v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

Dátum zverejneniaTermín na predkladanie ponúkTyp zákazkyPredmet obstaraniaPodklady
     
    

Verejný obstarávateľ je povinný podľa §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. (platí od 18.4.2016)

Dátum zverejneniaHodnota zákazky
v €
Predmet zákazkyIdentifikácia dodávateľa
Rok 2020
11.04.202067176,16Modernizácia športoviskaKOW, s.r.o.
Námestie slobody 580/7,
925 22 Veľké ÚľanyIČO 47117907
Rok 2019
11.10.201918271,51Rekonštrukcia spevnenej plochy pri materskej školeLaci Trade, s.r.o.,
Cintorínska 98, 925 05 Vozokany
IČO 46200428
Rok 2018
    
Rok 2017
02.10.201717944,26Oprava strechy obecnej budovyAJPEK, s.r.o.,
Školská 670/26,
925 22 Veľké Úľany
IČO 45915041
06.07.201795799,44Rekonštrukcia miestnych komunikácií – I. etapaEKOM PLUS, s.r.o.,
Kračanská cesta 785/41,
929 01 Dunajská Streda
Rok 2016

Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanovením § 155, ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje na svojom webovom sídle tento profil verejného obstarávateľa.

Obec Hurbanova Ves je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Informácie podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka s hodnotou 1000 a viac €.

Rok 2016

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za I. štvrťrok 2016

Rok 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za IV. štvrťrok 2015

18.12.2015Spracovanie a riadenie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hurbanova Ves“Výsledok VO na spracovanie a riadenie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hurbanova Ves“
12.11.2015Projektové práce na stavbu „Oprava miestnych komunikácií“Výsledok VO na projektové práce na stavbu“Oprava miestnych komunikácií“

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za III. štvrťrok 2015

08.09.2015Spevnené plochy a chodníky v dĺžke 275,4 mVýsledok VO – Spevnené plochy a chodníky v dĺžke 275,4 m

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za I. štvrťrok 2015

02.02.2015Informačný systém samosprávyVýsledok VO informačný systém samosprávy

Rok 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za IV. štvrťrok 2014

29.12.2014Audítorské službyVýsledok VO audítorske služby 2015-2018
23.12.2014Právne službyVýsledok VO právne služby 2015-2018

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za III. štvrťrok 2014

01.08.2014Oprava parkovacích plôch pri cintoríneVýsledok VO oprava parkovacích plôch
01.08.2014Zateplenie materskej školyVýsledok VO zateplenie materskej školy

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za II. štvrťrok 2014

12.05.2014Rekonštrukcia chodníkovVýsledok VO rekonštrukcia chodníkov 2014

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 za I. štvrťrok 2014

13.01.2014Oprava chodníkovVýsledok VO oprava chodníkov 2014