Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Hurbanova Ves.

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hurbanova Ves je určený na 17.10.2022

Termín na predkladanie prihlášok je do 30.9.2022 do 12,00 hod.

Kandidát na hlavného kontrolóra odovzdá svoju prihlášku v zalepenej obálke označenej nápisom „Hlavný kontrolór“. Obsahom prihlášky je profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo určuje pre výkon funkcie hlavného kontrolóra kratší pracovný čas – 15% úväzok.

- Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

–  Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

– Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

– Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.