Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom na území obce Hurbanova Ves

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy