Preskočiť na obsah

Zámer predaja pozemkov

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2016

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.5.2016 schválilo nasledovné uznesenia o zámere priameho predaja pozemkov pac. č. 17/2, 17/8, 17/10 a 17/12.


Uznesenie č. 4
 (5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemok parc. č. 17/12 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 128m2 je Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určený ako záhradka pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemku parc. č. 17/12 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/12 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich– Marián Tomášov a Zuzana Tomášová, bytom 903 01 Hurbanova Ves 63, za kúpnu cenu 2176,00 EUR.

Uznesenie č. 5
 (5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemky parc. č. 17/10 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 a parc. č. 17/2 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 sú Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určené ako záhradky pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemkov parc. č. 17/10 a 17/2 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/10 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Romanovi Čizmaziovi, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 4097,00 EUR,
d) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/2 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Romanovi Čizmaziovi, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 2958,00 EUR.

Uznesenie č. 6
 (5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemok parc. č. 17/8 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria je Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určené ako záhradky pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemku parc. č. 17/8 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/8 registra „C“ – KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Katarína Bartošová, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 3077,00 EUR.