Preskočiť na obsah

Oznámenie 20201201

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2020

Váš list značky/z                            Naša značka 1798/2020                             Vybavuje Ing. Petrák                           Dátum 07.12.2020


Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Obec Hurbanova Ves ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Ing. Dušana Polláka, Agátová 292/17, 903 01 Hurbanova Ves (ďalej len žiadateľ) zo dňa 16.11.2020 v súlade s ustanovením § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovoznamuje,

že bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny na parc. č. 18/2 (LV č. 540, zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Hurbanova Ves.

1)      Stromy

P.č.NázovVýška (m)Obvod kmeňa (cm)Zdravotný stavSadovnícka hodnotaSpoločenská hodnota upravená (€)
1.Tilia cordata Mill.10-1521843912,12

Ako dôvod žiadateľ uviedol poškodenie kmeňa, vyvetvenie koruny stromu, preschnutá koruna a poškodený koreňový systém.Ústne rokovanie sa bude konať dňa 15.12.2020 o 14,00 hod. na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi, Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves.
Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva a lebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 7 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.hurbanovaves.sk . Adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je hurbanova.ves@azet.sk .   

                                                                                             Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
                                                                                                       starosta obce