Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Zámer predaja pozemkov

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.5.2016 schválilo nasledovné uznesenia o zámere priameho predaja pozemkov pac. č. 17/2, 17/8, 17/10 a 17/12.

Uznesenie č. 4
(5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemok parc. č. 17/12 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 128m2 je Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určený ako záhradka pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemku parc. č. 17/12 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/12 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich– Marián Tomášov a Zuzana Tomášová, bytom 903 01 Hurbanova Ves 63, za kúpnu cenu 2176,00 EUR.

Uznesenie č. 5
(5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemky parc. č. 17/10 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 a parc. č. 17/2 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 sú Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určené ako záhradky pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemkov parc. č. 17/10 a 17/2 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/10 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Romanovi Čizmaziovi, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 4097,00 EUR,
d) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/2 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Romanovi Čizmaziovi, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 2958,00 EUR.

Uznesenie č. 6
(5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemok parc. č. 17/8 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria je Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určené ako záhradky pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemku parc. č. 17/8 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/8 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Katarína Bartošová, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 3077,00 EUR.

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: