Elektronické služby
Menu
Aktuality
25.07.2019
Zmeny cestovných poriadkov 2019
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú platné od 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte nejaké požiadavky, resp. pripomienky k súčasne platným cestovným poriadkom, aby ste ich zaslali na m... Viac »

04.06.2019
MDD 2019


Pozývame Vás na Deň detí 2019,
ktorý sa bude konať v sobotu 8.6.2019 od 10,00 hod. na miestnom ihrisku v Hurbanovej Vsi.
Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, hry a občerstvenie.
Registrácia súťažiacich detí bude o 9,30 hod.
Tešíme sa Vašu účasť.... Viac »

20.03.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrsok pr... Viac »

01.03.2019
Otvárame Náš obchod
V piatok 1.3.2019 o 15:00 otvárame Náš obchod, ktorý sme kompletne zrekonštruovali a ktorý bude prevádzkovať Obec Hurbanova Ves.

Našim cieľom je ponúkať cenovo dostupný a kvalitný tovar (potraviny, drogéria, mrazený tovar, nápoje a pod.), ktorého sorti... Viac »


Zámer predaja pozemkov

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.5.2016 schválilo nasledovné uznesenia o zámere priameho predaja pozemkov pac. č. 17/2, 17/8, 17/10 a 17/12.

Uznesenie č. 4
(5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemok parc. č. 17/12 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 128m2 je Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určený ako záhradka pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemku parc. č. 17/12 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/12 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich– Marián Tomášov a Zuzana Tomášová, bytom 903 01 Hurbanova Ves 63, za kúpnu cenu 2176,00 EUR.

Uznesenie č. 5
(5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemky parc. č. 17/10 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 a parc. č. 17/2 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 sú Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určené ako záhradky pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemkov parc. č. 17/10 a 17/2 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/10 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Romanovi Čizmaziovi, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 4097,00 EUR,
d) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/2 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Romanovi Čizmaziovi, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 2958,00 EUR.

Uznesenie č. 6
(5/0/0) (za/proti/zdržal sa)
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a) konštatuje, že pozemok parc. č. 17/8 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria je Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi určené ako záhradky pre obyvateľov bytových domov so súpisným číslom 63 a 64,
b) súhlasí s predajom pozemku parc. č. 17/8 podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
c) schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 17/8 registra „C“ - KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Katarína Bartošová, bytom 903 01 Hurbanova Ves 64, za kúpnu cenu 3077,00 EUR.

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: