Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Výstavba kanalizácie v obci

verzia pre tlač
 
Na verejnom zhromaždení občanov dňa 29.6.2009 informoval starosta obce o príprave výstavby kanalizácie a ČOV v obci:

Kanalizačná prípojka bude zriadená bezplatne ku každému rodinnému domu (bytu), v ktorom žijú obyvatelia s trvalým pobytom v obci. Prípojka bude vyústená na miesto na hranici pozemku, ktoré určí majiteľ nehnuteľnosti.
Kanalizačnú prípojku od hranice pozemku po miesto napojenia prečerpávacej stanice na jestvujúce odpadové potrubie hradí každý žiadateľ v plnej výške. Zemné práce si urobí každý žiadateľ sám, alebo ich uhradí firme, ktorá bude realizovať výstavbu kanalizácie. Materiálové náklady (rúry) bude hradiť firme, ktorá bude realizovať výstavbu kanalizácie (prípojky).
Každý rodinný dom (byt) bude mať samostatnú prečerpávaciu stanicu. Povolené bude montovať iba vybraný typ prečerpávacej stanice, jednotný pre celú obec, určený v súlade s technickými podmienkami pripojenia na verejnú splaškovú tlakovú kanalizáciu tak, aby sa predišlo poruchám kanalizácie, resp. neoprávnenému odvádzaniu odpadových vôd do kanalizácie.

Predbežná cena prečerpávacej stanice je 2.490,- € (cca 75.013,74 Sk). Cena bude spresnená po ukončení verejného obstarávania a nebude vyššia ako uvedená predbežná cena.

Ak v príslušnom rodinnom dome (byte) je na trvalý pobyt prihlásených najmenej 50% osôb, ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti (§115 Občianskeho zákonníka) bude prečerpávacia stanica dodaná bezplatne. Podmienkou bezplatného dodania prečerpávacej stanice je uhradenie príspevku na výstavbu ČOV.

Zemné práce pre uloženie prečerpávacej stanice si urobí každý žiadateľ sám, alebo ich uhradí firme, ktorá bude realizovať výstavbu kanalizácie (prípojky).
Žiadateľ privedie na vlastné náklady ku každej prečerpávacej stanici elektrinu 3x400V (motorický prúd). Prívod musí zodpovedať platným STN.

Vyvedenie viacerých prípojok na pozemok (budúce stavebné parcely) hradí každý žiadateľ v plnej výške.

Príspevok na výstavbu ČOV je pre jeden rodinný dom (byt) 1.600,- € (cca 48.201,60 Sk). Ak v príslušnom rodinnom dome (byte) je na trvalý pobyt prihlásených najmenej 50% osôb, ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti (§115 Občianskeho zákonníka) je príspevok na výstavbu ČOV 400,- € (cca 12.050,40 Sk).


UPOZORNENIE

Bezplatné dodanie prečerpávacej stanice platí iba v roku 2009.

Po oprave ciest v obci nebude možné pripojenie na kanalizáciu, čo v podstate znemožní výstavbu na pozemkoch kde nebudú vyvedené kanalizačné 
prípojky.
Technické a prevádzkové podmienky pripojenia budú predmetom zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu.

Žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu s náčrtom miesta vyústenia kanalizačnej prípojky a umiestnenia prečerpávacej stanice doručte na Obecný úrad v Hurbanovej vsi do 20.7.2009.

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu
 verzia pre tlač

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: