Preskočiť na obsah

Voda a kanalizácia – vysvetlenie rozborov

Ako porozumieť jednotlivým ukazovateľom?

Mikrobiologické ukazovatele
Vyšetrované ukazovatele patria k tzv. indikátorom fekálneho znečistenia, keď sa hľadajú baktérie žijúce v črevnom trakte človeka, alebo teplokrvných živočíchov (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky). Pokiaľ sa vo vode nájdu niektoré z týchto baktérií, je voda podozrivá, že prišla do kontaktu s výkalmi či zbytkami živočíchov a že môže obsahovať patogénne baktérie a vírusy, ktoré práve pochádzajú z črevného traktu. To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu k týmto baktériám a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, im pitie tejto závadnej vody nemusí vadiť. Horšie však sú na tom deti, chorí ľudia, ľudia s oslabenou imunitou, prípadné návštevy. Okrem indikátorov fekálneho znečistenia sa používajú ešte indikátory tzv. obecnej kontaminácie (psychrofilné a mezofilné baktérie), ktoré nemajú až taký významný zdravotný dopad.


Fyzikálne a chemické ukazovateleReakcia vody – pH

Jednoducho povedané znamená číselné vyjadrenie kyslosti (pH<7) alebo zásaditosti (pH>7) vody, neutrálne pH je 7. Limit pre pitnú vodu je 6,5 ÷ 8. Kyslá voda môže spôsobovať koróziu potrubia či čerpadla, čo sa prejavuje prítomnosťou železa, zinku, alebo dokonca medi, či olova, pokiaľ je z tohoto kovu vyrobené potrubie. Všeobecne sa odporúča, pokiaľ je voda kyslá, nepoužívať medené potrubie na jej rozvod. Rozpustená meď môže spôsobiť cirhózu pečene a sú známe tiež úmrtia kojencov, kde je uvedená práve táto príčina. Vodu možno do istej miery neutralizovať použitím filtra s vápencovou, resp. dolomitovou náplňou. Mierne zásaditá (alkalická) reakcia je prospešnejšia pre zdravie človeka.


Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK-Mn)

Predstavuje nešpecifické skupinové stanovenie, ktoré slúži ako podklad pre odhad organického znečistenia vody. Limitná hodnota je 3 mg/l. Organické znečistenie vody môže byť v zásade prírodného pôvodu (výluhy z organicky bohatých zemín z lesa alebo rašeliniska z rozložených živočíšnych alebo rastlinných tiel), alebo pôvodu umelého. Druhá alternatíva je o niečo horšia, pretože vedie k domnienke, že sa do vody mohla dostať aj látka toxická (pesticídy, hnojivá a pod.).


Dusičnany (NO3)
V malom množstve sú dusičnany takpovediac všadeprítomné na Zemi, nakoľko sú súčasťou tzv. dusíkového cyklu. Bohužiaľ, vplyvom hnojenia liadkovými hnojivami, únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov, organických hnojív atď. sa dusičnany stali v súčasnej dobe vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov. Ich zdravotné riziko spočíva v tom, že sa môžu v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosamíny, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku. Limitná hodnota 50 mg/l bola navrhnutá na základe predpokladu, že spotrebujeme denne 2 l vody (ako priamym pitím, tak cez ostatné jedlo). U kojencov je používaná limitná hodnota 15 mg/l, ktorá vyplýva z toho, že kojenci nie sú schopní rozkladať methemoglobín, ktorý vzniká z v krvi premenou hemoglobínu (sprostredkujúceho zásobovanie tela kyslíkom) pri prítomnosti dusičnanov a dusitanov. Vysoká hladina methemoglobínu spôsobuje tzv. zmodrenie tela u kojencov (príznak neokysličenej krvi) a možné udusenie.


Dusitany (NO2)

Majú podobné vlastnosti ako dusičnany. Ich limitná hodnota je stanovená na 0,1 mg/l. Dusitany sa obvykle vyskytujú vo vode, v ktorej je nedostatok kyslíka, redukciou dusičnanov, ktorých je vo vode aj rádovo viac. Táto chemická reakcia môže byť významne urýchlená prítomnosťou zinku, medi alebo železa. To sú kovy, z ktorých môže byť vyrobený rozvod alebo čerpanie vody. Z tohto hľadiska je preto dôležité u vody, ktorá obsahuje väčšie množstvo dusičnanov vždy riadne odpustiť dostatočný objem vody pred jej použitím alebo aj pred odberom vzorky vody.


Amónne ióny (HNO3)

Sú ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody a spoločne s dusitanmi, s chemickou spotrebou kyslíka a chloridmi môže ich nadlimitná hodnota (viac než 0,5 mg/l) signalizovať čerstvé fekálne znečistenie. Niekedy je prítomnosť amónnych iónov dôsledkom radu redukčných dejov (katalyzovaných napríklad prítomnou meďou), kedy amónne ióny vznikajú z pôvodných dusičnanov.


Chloridy

Sú tiež ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody podobne ako amónne ióny. Ich limit je 100 mg/l. Ovplyvňujú chuť vody (slaná chuť), vo vyšších koncentráciách pôsobia korozívne. V našich podmienkach je vyššia koncentrácia chloridov skôr nezvyklá, niekedy signalizuje prienik povrchovej vody z chemicky „ošetrenej“ vozovky zimným posypom – soľou.


Železo (Fe), mangán (Mn)

Sú to kovy, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Ich pôvod môže byť v zásade dvojaký, a to prirodzený – v oblastiach výskytu železnej rudy alebo umelý, kedy ide o produkt korózie vedení vody (týka sa predovšetkým železa). Obidva kovy patria do skupiny ťažkých kovov, ale na rozdiel od nich nie sú až také nebezpečné z hľadiska pôsobenia na zdravie. Limit železa je 0,2 mg/l, mangánu 0,05 mg/l. Zhoršujú chuťové (kovová chuť) a čuchové vlastnosti vody. Pri vyšších koncentráciách môžu spôsobovať problémy pri praní prádla (žlté škvrny), usadenín hrdze v sanitačných zariadeniach.

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

por.
číslo
ukazovateľsymbol
ukazovateľa
limitjednotkadruh limitupoznámky
1.Escherichia coliEC00
0
KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMHNMH
NMH
HZIZ
BPV
2.Koliformné baktérieKB
0
0
KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH 
NMH
NMH
HZ 
IZ
BPV
3.EnterokokyEK
0
0
KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH 
NMH
NMH
HZ 
IZ
BPV
4.Pseudomonas aeruginosaPA0KTJ/250mlNMHBPV
5.Psychrofilné baktériePB200
500
100
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6.Mezofilné baktérieMB20
100
20
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7.Bezfarebné bičíkovceBB10jedince/mlMHHZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou. Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
8.Živé organizmy (okrem BB)ŽO0
0
jedince/ml
jedince/ml
 HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
IZ
9.Mŕtve organizmyMO30jedince/mlMHHZ
10.Železité a mangánové baktérieŽMB10
20
pokryvnosť poľa v %MH
MH
HZ
IZ
11.AbiosestónAB10
10
pokryvnosť poľa v %MH
MH
HZ
IZ
12.Clostridium perfringensCP0KTJ/100mlIHVzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

 a B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

por.
číslo
ukazovateľsymbol
ukazovateľa
limitjednotkadruh limitupoznámky
a) toxické
13.AntimónSb0,005mg/lNMH 
14.ArzénAs0,01mg/lNMH 
15.BórB0,3mg/lNMH 
16.BromičnanyBrO30,01mg/lNMH 
17.DusičnanyNO350mg/lMH 
18.DusitanyNO20,1
3,0
mg/l
mg/l
MH
NMH
Súčet pomerov zisteného obsahu dušičnanov delený 50-mi a zistený obsah dusitanov delený 3-mi musí by menší alebo sa rovnať 1. 
Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
19.FluoridyF1,5mg/lNMH 
20.ChrómCr0,05mg/lNMH 
21.KadmiumCd0,003mg/lNMH 
22.KyanidyCN0,03mg/lNMH 
23.MeďCu1,0mg/lMH 
24.NikelNi0,02mg/lNMH 
25.OlovoPb0,01mg/lNMH 
26.OrtuťHg0,001mg/lNMH 
27.SelénSe0,01mg/lNMH 
28.StriebroAg0,05mg/lNMHZisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody.
b) zmyslovo postihnuteľné
29.AkrylamidAA0,1µg/lNMHZisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu ( napr. z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
30.BenzénC6H61,0µg/lMHRR 
31.DichlórbenzénDCB0,3
300
µg/l
µg/l
MHRRZisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
32.1,2 dichlóretánC2H4Cl3,0µg/lNMH 
33.Fenoly prchajúce s vodnou parouFNl50µg/lNMH 
34.MonochlórbenzénMCB10
300
µg/l
µg/l
MH
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
35.Nepolárne extrahovateľné látkyNEL50µg/lNMH 
36.PesticídyPL0,1µg/lNMHZa pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd.
37.Pesticídy spoluPLs0,5µg/lNMH 
38.Polycyklické aromatické uhľovodíkyPAU0,1µg/lMHRRVzťahuje sa na sumu PAU: benzo (a) pyrén, fluorantén, benzo (b) fluorantén, benzo (k) fluorantén, benzo (g, h, i) perylén, indeno (1, 2, 3 – c, d) pyrén.
39.Benzo /a/ pyrénBaP0,01µg/lMHRR 
40.EpichlórhydrinC3H5ClO0,1µg/lMHRRZisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
41.StyrénST20µg/lNMH 
42.TetrachlóreténPCE10µg/lNMHSúčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
43.TetrachlórmetánCCl42,0µg/lNMH 
44.ToluénC7H850
700
µg/l
µg/l
MH
NMH
 
45.TrichlóreténTCE10µg/lNMHSúčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
46.VinylchloridC2H3Cl0,5µg/lNMHZisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
47.XylénC8H10100
500
µg/l
µg/l
MH
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
48.Aktívny chlórCl20,3µg/lMHVzťahuje sa na obsah aktívneho chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí by minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
49.BromdichlórmetánBDM0,015
0,025
mg/l
mg/l
MH
NMH
Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
50.2,4 – dichlórfenolyDCF0,002mg/lMHZisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
51.ChlórdioxidClO20,20mg/lMH 
52.ChloritanyClO20,20mg/lNMH 
53.ChloroformCHCl30,04mg/lMHPrekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
54.OzónO30,05mg/lMH 
55.2,4,6 – trichlórfenolTCP0,01

0,2
mg/l

mg/l
MH

MHRR
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne. 
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
56.Trihalometany spolutdMs0,15mg/lNMH 
d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
57.Absorbancia
(254nm, 1cm)
A2540,08 IHPrekročenie indikačnej hodnoty môže by dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn .
58.Amónne iónyNH40,5mg/lMH 
59.Celkové rozpustné látkyRL1 000mg/lMH 
60.Farba 20mg/lMHStanovuje sa podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby.
61.HliníkAl0,2mg/lMH 
62.Chemická spotreba kyslíka manganistanomChSKMn3,0mg/lMH 
63.ChloridyCl-100
250
mg/l
mg/l
MH
NMH
Voda nesmie by agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia.
64.MangánMn0,05mg/lMH 
65.Nasýtenie vody kyslíkomO2>50% nasýteniaOH 
66.Reakcia vodypH6,5÷8,5 MHVoda nesmie by agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže by nižšia.
67.SíranySO42-250mg/lMH 
68.Sulfán voľnýH2S0,01mg/lMH 
69.Tenzidy aniónovéPAL-A0,2mg/lMH 
70.Teplotat8÷12°COH 
71.ZákalZ5ZFMH 
72.Zápach bez zápachu   
73.ZinokZn0,3mg/lMH 
74.ŽelezoFe0,2mg/lMH 
75.Vodivosťkappa100mS/mIH 
76.SodíkNa200mg/lMH 
e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca
77.HorčíkMg10,0÷30.0
125
mg/l
mg/l
OH
MH
 
78.VápnikCa>30mg/lOH 
79.Vápnik a horčíkCa + Mg1,1÷5,0mmol/ lOH 

 Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH), medzná hodnota referenčného rizika (MHRR) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak. KTJ – kolónia tvoriaca jednotku.
C. Rozsah analýz vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie

por. čísloukazovatelerozsah analýz
I minimálnyII základnýIII úplný
1.Mikrobiologicképodľa tabuľky A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
2.Fyzikálne a chemickéDusičnany
Dusitany
Absorbancia
Amónne ióny
Farba
Chuť
Hliník,ak sa úprava vody vykonáva koagulantom na báze hliníka.
CHSKMnMangán,ak ide o zásobovanie pitnou vodou z podzemných zdrojov.
Reakcia vody
Teplota
Zákal
Zápach
Železo
Vodivosť
Ako minimálny rozsah analýz a alej:
Arzén
Antimón
Bromičnany
Fluoridy
Chróm
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Kadmium
Benzén
1,2 dichlóretán
PAU
Trichlóretén
Chloridy
Sírany
Sodík
Vápnik a horčík
podľa tabuľky B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
3.Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty pitnej vody.Účinnosť dezinfekcie sa overuje vždy vo vzťahu k používanému spôsobu dezinfekcie; to isté sa vzťahuje na skúšanie vedľajších produktov dezinfekcie.