Elektronické služby
Menu
Aktuality
16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »

15.04.2020
Nový cestovný poriadok platný od 19.4.2020

28.03.2020
Núdzový stav od 28.3.2020
Od 28.3.2020 0:00 je v SR Vyhlásený Núdzový stav.

Núdzový stav podľa platnej legislatívy znamená:

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinn... Viac »


Uznesenie č. 1 z 27.02.2010

verzia pre tlač
 
Hlasovanie (4/0/0) (za/proti/zdržal sa)

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schvaľuje podmienky pripojenia na verejnú tlakovú kanalizáciu v Hurbanovej Vsi a

a)
schvaľuje výšku príspevku bytovej jednotky (rodinného domu alebo bytu v bytovom dome) na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves vo výške 1600,00 €,

b)
súhlasí s poskytnutím zľavy vo výške 75% z príspevku na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves pre skolaudované bytové jednotky, v ktorých je minimálne 50% osôb, ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti s majiteľom nehnuteľnosti (§115 Občianskeho zákonníka), je prihlásených na trvalý pobyt v obci,

c)
súhlasí s poskytnutím zľavy vo výške 75% z príspevku na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves pre vlastníkov rozostavaných nehnuteľností s právoplatným stavebným povolením v prípade ak skolaudujú nehnuteľnosť do 24 mesiacov a minimálne 50% osôb , ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti s majiteľom nehnuteľnosti (§115 Občianskeho zákonníka), sa prihlási na trvalý pobyt v obci do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 verzia pre tlač