Preskočiť na obsah

Príspevok na bývanie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi č. 2 zo dňa 16.12.2011
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi č. 2 zo dňa 15.12.2020
(úprava výšky príspevku)

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi č. 10/11/2022 zo dňa 21.11.2022 (úprava výšky príspevku)

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schvaľuje:

1.Príspevok občanom na bývanie, na ktorý má od 1.1.2012 nárok každý občan, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

a)je v obci Hurbanova Ves prihlásený na trvalý pobyt a bol v obci Hurbanova Ves prihlásený na trvalý pobyt aj k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka,
   b)je vlastníkom alebo spoluvlastníkom stavby na bývanie alebo bytu v zastavanom území obce podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len „zastavané územie obce“) a stavba na bývanie alebo byt, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom je pripojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu alebo je stavebníkom alebo spolustavebníkom stavby na bývanie alebo bytu,
   c)má uhradené všetky miestne dane a poplatky, platby za dodávku pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd a príspevok na ČOV splatné ku dňu vyplatenia príspevku,
   d)v prípade viacerých spoluvlastníkov, resp. stavebníkov predmetných nehnuteľností, spĺňajú všetci spoluvlastníci a stavebníci podmienky uvedené pod písm. a) až c) tohto bodu.

2. Výšku príspevku na bývanie, ktorá je:

a)25% sumy uhradenej dane z nehnuteľnosti v danom kalendárnom roku zo stavby, bytu a nebytového priestoru,
   b)25% sumy uhradenej dane z nehnuteľnosti v danom kalendárnom roku zo zastavaných plôch, ostatných plôch a stavebných pozemkov mimo zastavaného územia obce,
   c)25% sumy uhradenej dane z nehnuteľnosti v danom kalendárnom roku z pozemkov v zastavanom území obce, ktorých je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

3. Príspevok na bývanie bude občanovi, ktorý má na tento príspevok nárok podľa bodu 1 tohto uznesenia, automaticky vyplatený vo výške podľa bodu 2 tohto uznesenia zodpovedajúcej jeho spoluvlastníckemu podielu na predmetných nehnuteľnostiach.

4.Príspevok na bývanie sa vypláca z rozpočtu obce Hurbanova Ves a nie je možné ho preniesť do nasledujúceho kalendárneho roka.