Elektronické služby
Menu
Aktuality
13.01.2020
Termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2020

23.12.2019
Vianoce 2019 - otváracie hodiny
Od 24.12.2019 do 6.1.2020 bude Obecný úrad v Hurbanovej Vsi zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.... Viac »

23.12.2019
Vianočný pozdrav 2019

09.12.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020
Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.s... Viac »


Oznámenie 20151001

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Váš list značky/z                     Naša značka 261/2015                           Vybavuje Ing. Petrák                                       Dátum 1.10.2015

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 

Obec Hurbanova Ves ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Bruno Loise Atrhur Van Begin a Kataríny Van Begin, bytom 903 01 Hurbanova Ves 5 (ďalej len žiadateľ) zo dňa 11.9.2015 podľa v súlade s ustanovením § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny na parc. č. 17/3, 17/5 (LV č. 85, záhrady), 17/14, 17/15, 18/1 a 18/2 (LV č. 85, zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Hurbanova Ves.

1)      Stromy
P.č.
Názov
Výška (m)
Obvod kmeňa (cm)
Zdravotný stav
Sadovnícka hodnota
Spoločenská hodnota upravená (€)
1.
Tilia cordata Mill.
10-15
210
2
3
1824,24
2.
Juglans regia L.
8-10
84
2
3
736,80
3.
Prunus armeniaca L.
6-8
74
1
2
563,76
4.
Pyrus pyraster L.) Burgsd
4-6
104
1
1
431,28
5.
Tilia cordata Mill.
10-15
84
2
3
810,48
6.
Morus alba L.
10-12
150
1
2
2579,20
7.
Thuja occidentalis L.
8-10
38
2
2
331,92
8.
Thuja occidentalis L.
8-10
35
1
2
265,68
9.
Juglans regia L.
8-10
109
2
3
958,40
10.
Cerasus avium (L.) Moench
4-6
132
2
2
1160,64
11.
Prunus amygdalus L.
4-6
94
2
2
549,36
12.
Pyrus pyraster L.) Burgsd
4-6
100
2
2
762,48
2)      Kroviny
P.č.
Názov
Výška (m)
Plocha (m2)
Zdravotný stav
Sadovnícka hodnota
Spoločenská hodnota upravená (€)
A.
Buxus sempervirens L.
2-4
210
2
2
82,80
B.
Sambucus nigra L.
2-4
84
2
2
33,12
C.
Buxus sempervirens L.
2-4
74
2
2
182,16
D.
Sambucus nigra L.
2-4
104
2
2
66,24
 

           Ako dôvod žiadateľ uviedol prípravu územia pre výstavbu rodinných domov.

Ústne rokovanie sa bude konať dňa 12.10.2015 o 14,00 hod. na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi, 903 01 Hurbanova Ves 48.

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva a lebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 7 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.hurbanovaves.sk . Adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je hurbanova.ves@azet.sk .

 
 
Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
starosta obce
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: