Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Ochrana pred požiarmi 2013

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 
1.      Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom!
 
2.      Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi!
 
3.      Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov!
 
4.      Fyzická osoba je povinná zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní!
 
5.      Fyzická osoba je povinná zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný , pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína!
 
6.      Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní! 
 
7.      Fyzická osoba nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru!
 
8.      Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov!
 
9.      Fyzická osoba nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu!
 
Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan) dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- €
 
Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve je potrebné aby fyzická osoba (občan) oznámila pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na tel. číslo 150, sledovala klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé látky je potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov, iných materiálov a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia ohňa a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky. Po spaľovaní je potrebné vykonať kontrolu miesta spaľovania a dohasenie zvyškov po spaľovaní.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: