Elektronické služby
Menu
Aktuality
08.11.2019
Výstava "Šikovné ruky a variácie jesene"
Jednota dôchodcov pozýva všetkých občanov na výstavu s názvom „Šikovné ruky a variácie jesene“ do sály kultúrneho domu v Hurbanovej Vsi. Výstava sa uskutoční v dňoch 15.,16. a 17. 11. 2019 v čase:
15.11.2019 od 16.00 hod. – 20.00 hod.
16.11.2019 od 15.... Viac »

25.07.2019
Zmeny cestovných poriadkov 2019
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú platné od 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte nejaké požiadavky, resp. pripomienky k súčasne platným cestovným poriadkom, aby ste ich zaslali na m... Viac »

04.06.2019
MDD 2019


Pozývame Vás na Deň detí 2019,
ktorý sa bude konať v sobotu 8.6.2019 od 10,00 hod. na miestnom ihrisku v Hurbanovej Vsi.
Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, hry a občerstvenie.
Registrácia súťažiacich detí bude o 9,30 hod.
Tešíme sa Vašu účasť.... Viac »

20.03.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrsok pr... Viac »


Ochrana pred požiarmi 2013

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 
1.      Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom!
 
2.      Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi!
 
3.      Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov!
 
4.      Fyzická osoba je povinná zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní!
 
5.      Fyzická osoba je povinná zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný , pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína!
 
6.      Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní! 
 
7.      Fyzická osoba nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru!
 
8.      Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov!
 
9.      Fyzická osoba nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu!
 
Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan) dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- €
 
Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve je potrebné aby fyzická osoba (občan) oznámila pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na tel. číslo 150, sledovala klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé látky je potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov, iných materiálov a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia ohňa a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky. Po spaľovaní je potrebné vykonať kontrolu miesta spaľovania a dohasenie zvyškov po spaľovaní.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: