Elektronické služby
Menu
Aktuality
08.01.2021
Termíny vývozov odpadov v roku 2021

24.12.2020
Vianoce 2020

07.12.2020
Oznámenie 20201201

Váš list značky/z                            Naša značka 1798/2020           &#... Viac »

21.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Na stráke obce je zvrejnený Návrh rozpočtu na rok 2021 a aktualizácia VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves na rok 2021... Viac »


Oznámenie 20201201

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Váš list značky/z                            Naša značka 1798/2020                             Vybavuje Ing. Petrák                           Dátum 07.12.2020


Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie


Obec Hurbanova Ves ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Ing. Dušana Polláka, Agátová 292/17, 903 01 Hurbanova Ves (ďalej len žiadateľ) zo dňa 16.11.2020 v súlade s ustanovením § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
oznamuje,

že bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny na parc. č. 18/2 (LV č. 540, zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Hurbanova Ves.

1)     
Stromy

P.č.
Názov
Výška (m)
Obvod kmeňa (cm)
Zdravotný stav
Sadovnícka hodnota
Spoločenská hodnota upravená (€)
1.
Tilia cordata Mill.
10-15
218
4
3
912,12
 

Ako dôvod žiadateľ uviedol poškodenie kmeňa, vyvetvenie koruny stromu, preschnutá koruna a poškodený koreňový systém.

Ústne rokovanie sa bude konať dňa 15.12.2020 o 14,00 hod. na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi, Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves.

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva a lebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 
Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 7 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.hurbanovaves.sk . Adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je hurbanova.ves@azet.sk .
 
 
 

                                                                                               Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
                                                                                                       starosta obce

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: