Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hurbanova Ves na I. polrok 2023

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy