Preskočiť na obsah

Zverejnenie úväzku starostu a počtu volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 23.10.2021

Zverejnené
29. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2021 − 23. októbra 2021

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schválilo dňa 21.06.2021 nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5 (5/0/0) (ZA/PROTI/ZDRŽAL SA)

  1. Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi sa uznieslo na vytvorení 1 volebného okrsku pre celé územie obce vo voľbách do samosprávy obcí dňa 23.10.2021
  2. Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo volebnom období 2021 až 2022 bude starosta obce vykonávať funkciu na plný úväzok.