Preskočiť na obsah

VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2020

V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní.
V Hurbanovej Vsi 20.4.2020

Vec

Zadanie zákazky Odvodnenie kalov z ČOV, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec Hurbanova Ves ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:Obec Hurbanova Ves
Sídlo:Hlavná 48/1, 903 01Hurbanova Ves
IČO:00305995
DIČ:2021006669
IČ DPH:SK2021006669
Zastúpený:Ing. Ľubomír Petrák, CSc. – starosta obce
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:SK36 5600 0000 0066 0208 9003
Kontaktná osoba:Ing. Ľubomír Petrák, CSc., mobil +421905619318

2.      Typ zmluvy: Tovary a služby

Zmluva o dielo na dodávku a montáž špirálového odvodňovacieho kalolisu s príslušenstvom.

3.      Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž špirálového odvodňovacieho kalolisu s príslušenstvom:

·                   Špirálový lis (dehydrátor) s výkonom cca 10 kg sušiny/hod.

·                   Príprava a dávkovanie flokulantu a koagulantu

·                   Vretenové kalové čerpadlo na čerpanie kalu na dehydrátor

·                   Nerezová konštrukcia pod dehydrátor

·                   Dopravník odvodneného kalu do kontajnera

·                   Kontajner pre odvodnený kal

·                   Elektrorozvádzač s riadením umožňujúcim automatickú bezobslužnú prevádzku

·                   Doprava zariadenia a montážnych pracovníkov, montáž, elektromontáž

·                   Potrubné rozvody/hadice pre pripojenie na kalojem a odvod fugátu do denitrifikácie

·                   Sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy, sprievodná dokumentácia

Zariadenia sú v prevedení nerez.

Ponuka môže byť prispôsobená štruktúre technológie výrobcu, pričom ponuka musí obsahovať podrobné rozpísanie jednotlivých položiek dodávky a montáže.

Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou ako napr.: odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, čistenie priestorov v priebehu ako aj po ukončení prác, ochrana priestoru/stavby až do úplného ukončenia a odovzdania technológie a pod.. Záruka 60 mesiacov 

4.      Predpokladané náklady:

Do 36 320,- € bez DPH

5.      Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

5.1.                Ponuku predkladajte mailom: hurbanova.ves@azet.sk

5.2.                Ako predmet správy treba uviesť ,,Odvodnenie kalov z ČOV“

5.3.                 Termín obhliadky: po telefonickom dohovore s Ing. Ľubomírom Petrákom, mobil+421 905 619 318

5.4.                Lehota na predloženie ponuky: 29.4.2020 do 14:00 hod.

5.5.                 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020

6.      Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7.      Miesto a lehota plnenia:

Miesto plnenia zákazky: ČOV Hurbanova Ves, parc. č. 113/4

Lehota plnenia: 100 dní od nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo

8.      Cena a spôsob určenia ceny:

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako celku a za jednotlivé položky.

8.1.                 Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

·                    celková cena bez DPH

·                    sadzba a výška DPH

·                    celková cena s DPH

8.2.                 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je platcom DPH.

9.      Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

Oprávnenie podnikať v predmete zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje uviesť identifikačné údaje uchádzača: Názov, adresu sídla, IČO, za účelom overenia vyššie uvedenej skutočnosti v príslušných registroch.10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena bez DPH. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11.         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

12.      Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Ing. Ľubomír Petrák, CSc., v.r.
starosta obce