Preskočiť na obsah

Opatrenia CO 2016

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. decembra 2016
Opatrenia civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení pre obec Hurbanova Ves
Z dôvodu opakovaného doručovania listových zásielok s nebezpečným materiálom s prihliadnutím na jeho špecifické vlastnosti, v súvislosti s realizáciou opatrení ochrany zdravia pri práci, ktoré sú v súlade zo zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrení civilnej ochrany po vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, katastrofou, ohrozením verejného zdravia II. stupňa alebo teroristickým útokom v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z, o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov boli na základe ustanovenia Okresného úradu Senec, odboru krízového riadenia, vydané pre obec Hurbanova Ves nasledovné úlohy:
– zabezpečiť informovanie verejnosti o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky,
– poskytnúť súčinnosť orgánom samosprávy pri realizácii opatrení civilnej ochrany (napríklad evakuácie z ohrozeného miesta, zabezpečenie núdzového stravovania a podobne),
– prípade potreby vykonania protiradiačných, protichemických, a protibiologických opatrení vyžiadať prostredníctvom odboru krízového riadenia výjazd kontrolného chemického laboratória CO (KCHL),
 
Odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom
 
1. Netriasť materiálom (zásielkou) a nevyberať zo zvedavosti jej obsah.
2. Vložiť materiál (zásielku) do plastového vrecka alebo nejakého iného vhodného obalu, aby obsah nemohol vytekať.
3. Ak nie je k dispozícii vhodný obal alebo kontajner, materiál (zásielku) zakryť napríklad oblečením, fóliou, papierom, smetným košom a už neodkrývať.
4.V zamestnaní upozorniť priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca a hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii.
5. V domácom prostredí hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii.
6. Pre príslušníkov policajného zboru pripraviť zoznam všetkých osôb, ktoré sa nachádzali v miestnosti alebo časti budovy v čase zistenia podozrivej zásielky, osobitne zoznam priamo kontaktovaných osôb s materiálom.
7. Opustiť miestnosť, zavrieť jej dvere aj časť budovy, aby ďalšie osoby nemohli prísť do kontaktu s podozrivou zásielkou a zabraňovať vo vstupe dovnútra iným osobám.
8. Na dvere miestnosti (časti budovy) pripevniť list papiera s nápisom POZOR PODOZRIVÝ MATERIÁL – NEVSTUPOVAŤ!
9. Umyť si ruky mydlom alebo saponátom a vlažnou vodou, aby sa materiál nerozšíril na tvár.
10. Poskytnúť príslušníkom policajného zboru hore uvedené zoznamy.
11. Neutierať materiál prachovkou alebo iným materiálom, aby sa nezvíril, ale ho okamžite zakryť.
12. V prípade rozsypania alebo zvírenia materiálu zadržať dych, zakryť si okamžite dýchacie cesty hustou tkaninou.
13. Vyzliecť kontaminované oblečenie a vložiť ho do plastového vreca, iného obalu alebo kontajnera a odovzdať ho oprávneným osobám prichádzajúcim prípad riešiť.
14. Požiadať niektorú z prítomných osôb, aby kontaminované časti tela izolovala plastovým alebo papierovým materiálom a upevnil ho obviazaním vreckovkou, šatkou, šálom, povrázkom, prípadne samolepiacou páskou. (Napríklad – dlane navliecť do igelitového (papierového) vrecka a upevniť gumičkou pod.)
15. Čo najskôr sa osprchovať mydlom a vlažnou vodou, dodržať smer od hlavy na dol, nepoužívať žiadne iné dezinfekčné prostriedky, najmä nie do očí.
16. Po aktivácii nejakého výbušného zariadenia s tlmeným výbuchom, po obdržaní varovnej informácie o kontaminácii ventilačného systému alebo klimatizácie, prípadne po varovaní o rozšírení kontaminovaného materiálu, vypnúť všetky ventilátory alebo klimatické jednotky v miestnosti aj v celej budove.
 
Orientačné charakteristické identifikačné znaky materiálu
 
Podozrivé materiály sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých
identifikačných znakov.
 
(1) Zásielka
 
a) veľa známok na obálke,
b) rukou napísaná alebo nesprávne napísaná adresa,
c) nesprávne tituly a oslovenie adresáta,
d) uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko,
e) gramatické chyby,
f) olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach,
g) neuvedená spiatočná adresa,
h) vyššia hmotnosť listu, balíčka
i) tvarovo nesúmerná alebo nerovná (hrboľatá) obálka,
j) vyčnievajúce drôty alebo kovové (napr. hliníkové) fólie
k) veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky a pod.,
l) veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkom,
m) tikanie vo vnútri zásielky,
n) označenie na obálke ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „osobné“ ,
o) odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na poštovej pečiatke,
 
(2) Materiál (krabica, fľaša, nádoba alebo iný materiál pevného alebo kvapalného skupenstva)
 
a) neprirodzený tvar a zápach
b) neobvyklý obal z kovového alebo skleneného materiálu,
c) výstražné symboly na obale

Podľa ustanovenia Okresného úradu Senec, odboru krízového riadenia pre obec spracoval Ing. Miroslav Veselovský