Preskočiť na obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2021

Zverejnené 11.8.2021.

Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 235/2021 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 23. októbra 2021, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy

Miestna volebná komisia v Hurbanovej Vsi zaregistrovala dňa 30.8.2021 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2021 nasledovných kandidátov na starostu obce:

1. Radoslav Juríček, 43 r., key account manager, kandidát bez politickej príslušnosti

2. Jana Lauferová, Mgr., 38 r., administratívna zamestnankyňa obce, kandidátka bez politickej príslušnosti

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Kandidátna listina nezávislého kandidáta

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí

Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta

Vyhlásenie nezávislého kandidáta

Vyhlásenie kandidáta

Termín na podanie kandidátnych listín pre kandidátov na starostu obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí je do 24. augusta 2021 do 24:00 hod na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi.

V prípade podania kandidátnej listiny v posledný deň, 24. augusta 2021 po skončení úradných hodín, prosím kontaktujte zapisovateľku miestnej volebnej komisie p. Ing. Katarínu Jankovičovú na tel. čísle 0911 903 224.