Preskočiť na obsah

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZMENE POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE ODPADY.

Zverejnené 30.12.2022.

Kategória

Vážení občania,

od 1. januára 2023 je v platnosti nové VZN č. 7/2022 o podmienkach určovania vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves.

Sadzba poplatku sa mení a bude závisieť od veľkosti nádoby na komunálny odpad a zvolenej frekvencie jej vývozu.

Objem nádobyInterval vývozu 
(liter)13x za rok26x za rok
 (mesačný vývoz)(dvojtýždenný vývoz)
11057,20 €114,40 €
12062,40 €124,80 €
240124,80 €249,60 €

Vlastníci nehnuteľností sú povinní ohlásiť zvolený typ vývozu a identifikačné údaje osôb na predpísanom tlačive, ktoré si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade, v obecnej predajni potravín alebo stiahnuť na webovej stránke obce.

Vyplnené tlačivo prosíme doručiť do 20. januára 2023 osobne na Obecný úrad Hurbanova Ves, príp. do schránky na obecnom úrade alebo mailom: obec@hurbanovaves.sk.

Úhradu poplatku za odvoz komunálneho odpadu  bude možné vykonať, na základe vydaného Rozhodnutia, bankovým prevodom alebo v úradných hodinách  v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Pri úhrade platby na obecnom úrade budú nálepky odovzdané priamo poplatníkovi.  Pri úhrade prevodom budú nálepky  priamo do domácností doručené.

Od 1.3.2023 budú platiť nové nálepky podľa zvolenej frekvencie vývozu komunálneho odpadu.

V prípade, že si želáte zmeniť typ zbernej nádoby, náklady na jej výmenu nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obyvatelia majú možnosť si nádoby objednať na obecnom úrade, dodanie je cca do 5 pracovných dní.

Poznámka: Poplatníkom je každá fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá na území obce užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo pozemok v zastavanom území obce. Poplatníkmi sú aj právnické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.